Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Client Partner

Contract:
Contract
Category:
Full Time
Job Sector:
HR / Training
Region:
South Wales
Location:
Cardiff, Rhondda Cynon Taff
Salary description:
£30, 054 per annum
Posted:
17/06/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Chwarae Teg
Job Ref:
030619

Client Partner - Covering Cardiff and surrounding areas

Cardiff or Treforest

Salary: £30,054 per annum

Working hours: 35 hours per week

Closing date: 9am Wednesday 19th June

Interview date: Thursday 27th June

We’re taking organisations in Wales on a culture change journey… want to join our exciting team?

The opportunity

In the role of Client Partner, you’ll spend the majority of time meeting with businesses introducing and using your HR knowledge and experience to implement Chwarae Teg’s Agile Nation 2 Business Programme. You will carry out a comprehensive review of current working practices to provide businesses with a bespoke equality and diversity strategy and action plan, aiming to improve practices around recruitment, retention and progression within the business.

Getting to know and understand business goals, drivers and priorities is crucial in this role. You will need a good working knowledge of HR practises, organisational development, equality, diversity and modern working practices to support your client’s through their journey. You will also need commercial acumen to understand the clients business and be able to develop consultancy opportunities whist you are delivering the programme.

Psst …You may think we just recruit women but we definitely don’t. We pride ourselves in Chwarae Teg on being an equal opportunities employer and welcome applications from anyone excited by and experienced for this role.

This role presents a great opportunity to practise your HR, coaching, influencing, commercial and communication skills to help businesses move towards greater gender equality. The ability to converse in the Welsh language would also bring an added benefit to both our team and clients. It’s not essential though.

As you will be spending a significant proportion of your time out and about, you’ll be fully kited out with equipment so you can do the job anywhere, at any time.

Why Chwarae Teg?

Naturally, we offer a competitive benefits package (more about that later) and more importantly, you’ll get a great buzz from contributing to our vision every day whilst working with a talented team of people. You’ll also be joining a dynamic and forward thinking charity that is ambitious and relentless in creating a Wales where women can achieve and prosper.

Want to know more?

Visit our website to apply http://www.cteg.org.uk/about-us/chwarae-teg-careers/ To find out more about the FairPlay Employer Benchmark visit http://www.cteg.org.uk/fairplayemployer

To find out more about the Women’s Programme visit  http://www.agilenation2.org.uk/for- women/

Want to talk to someone? Give Chris Yanez (Business Programme Lead) a call on Tel. 07496 766843

This role is available immediately and is offered as a fixed term contract until 30th June 2020. Employment is subject to continued project funding and business needs.

Please complete the application and equal opportunity monitoring form and return both documents to recruitment@chwaraeteg.com (please state the job reference number: 030619) – Applications by CV will not be accepted.

If you have not heard from us within 4 weeks of the closing date you should assume that you application has been unsuccessful on this occasion.

If you are interested in this role please click here or the ‘Apply now’ button below and follow the links on our website.


Partner Cyflogwyr - Yn cwmpasu Caerdydd a'r ardaloedd cyfagos

Swyddfa: Caerdydd neu Trefforest

Cyflog: £30,054 y flwyddyn

Oriau gwaith: Llawn amser (35 awr yr wythnos, ond rhaid bod yn hyblyg i ddiwallu anghenion cleientiaid)

Dyddiad cau: 9am Dydd Mercher 19 Mehefin

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Iau 27 Mehefin

Mae'r rôl hon ar gael ar unwaith ac fe'i cynigir fel contract cyfnod penodol tan fis Mehefin 2020.

Rydym ni’n mynd â sefydliadau yng Nghymru ar daith i newid diwylliant... ydych chi eisiau ymuno â’n tîm cyffrous?

Y cyfle

Fel Partner Cleient, byddwch yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser yn cwrdd â busnesau yn cyflwyno ac yn defnyddio eich gwybodaeth a’ch profiad AD i weithredu Rhaglen Fusnes Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg. Byddwch yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o arferion gweithio i ddarparu cynllun gweithredu a strategaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth wedi’i dargedu, gan anelu at wella arferion yn ymwneud â recriwtio, cadw staff a chynnydd o fewn busnesau.

Mae dod i adnabod a deall nodau busnes, yr hyn sy’n arwain busnesau a’u blaenoriaethau yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd angen dealltwriaeth ymarferol o arferion AD, datblygiad sefydliadol, cydraddoldeb ac arferion gweithio modern i gefnogi eich cleientiaid ar hyd eu taith. Bydd hefyd arnoch angen gallu masnachol i ddeall busnes y cleient a gallu datblygu cyfleoedd ymgynghorol wrth i chi ddarparu’r rhaglen.

Psst… Efallai eich bod yn credu mai dim ond menywod rydym ni’n eu cyflogi, ond dydy hynny ddim yn wir. Yma yn Chwarae Teg, rydym yn falch o fod yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sydd â’r brwdfrydedd a’r profiad sy’n ofynnol ar gyfer y swydd.

Mae’r swydd hon yn cynnig cyfle gwych i chi ymarfer eich sgiliau AD, hyfforddi, dylanwadu, masnachol a chyfathrebu i helpu busnesau symud tuag at well cydraddoldeb rhyw. Byddai’r gallu i drafod yn yr iaith Gymraeg hefyd yn cynnig mantais ychwanegol i’n tîm ac i’n cleientiaid. Er hyn, nid yw’n hanfodol.

Gan y byddwch yn treulio cyfran sylweddol o’ch amser allan o’r swyddfa, byddwch yn cael cyfarpar fel y gallwch chi gyflawni’r swydd unrhyw le, unrhyw bryd.

Pam Chwarae Teg?

Yn naturiol, rydym yn cynnig pecyn buddion cystadleuol (mwy am hynny yn nes ymlaen) ac, yn bwysicach fyth, byddwch yn cael y boddhad o gyfrannu at ein gweledigaeth bob dydd wrth

weithio gyda thîm o bobl ddawnus. Yn ogystal, byddwch yn ymuno ag elusen flaengar, ddeinamig ac uchelgeisiol sy’n awyddus i greu Cymru lle gall menywod gyflawni a ffynnu.

Eisiau gwybod mwy?

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn http://www.cteg.org.uk/about-us/chwarae-teg-careers/

I ddysgu mwy am Feincnod Cyflogwr Chwarae Teg, ewch i http://www.cteg.org.uk/fairplayemployer

I ddysgu mwy am y Rhaglen Menywod, ewch i http://www.agilenation2.org.uk/for-women/

Eisiau tyfu gyda ni? Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf am swyddi gwag yn y dyfodol:  https://www.cteg.org.uk/about-us/chwarae-teg-careers/

Eisiau siarad â rhywun? Ffoniwch Chris Yanez (Arweinydd Rhaglen Fusnes) ar 07496 766843

Company Description

Chwarae Teg supports Welsh businesses. We plan and deliver highly successful projects. We influence policy. We undertake original research to strengthen our understanding of the issues affecting women's progression in the workplace. We support and take part in numerous Networks across Wales.

As a charity, since 1992 we’ve been working to help ensure that women in Wales can enter the workplace, develop their skills and build rewarding careers. We work closely with the government, academics and industry to influence the development of policies.

Closing Date:
20/06/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings