Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Project Manager and Lead Facilitator / Rheolwr Prosiect a Phrif Hwylusydd

Contract:
Contract
Category:
Part Time
Job Sector:
Charity / Not for Profit, Nursing / Social Care, Medical
Region:
South Wales
Location:
Cardiff
Salary description:
£33, 143 p.a. pro rata 3 year fixed term contract
Posted:
24/07/2018
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Mental Health Foundation
Job Ref:
MHF-131

Supporting excluded older people to support themselves

Interested? Do you have experience ?

Project Manager and Lead Facilitator
Standing Together Cymru
£33,143 p.a. pro rata 3 year fixed term contract
3 days/21 hours per week- flexible working


Our vision is for a world with good mental health for all.

Our mission is to help people understand, protect and sustain their mental health.

Prevention is at the heart of what we do, because the best way to deal with a crisis is to prevent it from happening in the first place. We inform and influence the development of evidence-based mental health policy at national and local government level. In tandem, we help people to access information about the steps they can take to reduce their mental health risks and increase their resilience.

The Mental Health Foundation has secured funding from the Big Lottery Fund for an exciting new project, working with Housing partners to train volunteers and to run self-help/peer support groups for older people experiencing mental health problems, early stage dementia or loneliness living in extra care and sheltered housing in the south east of Wales. The Mental Health Foundation is a national social research and development charity.

We are looking for someone with experience of working with older people who may be lonely, have mental health problems, or conditions such as dementia, in an empowering, co-producing and supportive way. The person needs to have excellent group facilitation skills, experience of managing projects, supervising staff, an understanding and commitment to self-help, peer support, co-production, and ability to work in keeping with the Foundation’s core values. The post will be based at our Cardiff office and be part of our programme of work on later life mental health.

If you would like to know more about the post, you can contact Jolie Goodman -Head of Development and Later Life via jgoodman@mentalhealth.org.uk 

To apply, please click here or the Apply Now button below

Closing date: 9am Friday 27th July 2018

Shortlisting date: Monday 30th July 2018

Interview date: Friday 3rd August 2018 (Cardiff)

Strictly no recruitment agencies please.

Funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund

Mental Health Foundation, Colechurch House, 1 London Bridge Walk, London, SE1 2SX

Registered Charity No. England 801130

 


Cefnogi pobl hŷn sydd wedi’u hallgáu i gefnogi eu hunain

Diddordeb? A oes gennych chi brofiad?

Rheolwr Prosiect a Phrif Hwylusydd
Standing Together Cymru
£33,143 y flwyddyn pro rata
Contract tymor penodedig 3 blynedd
3 diwrnod/21 awr yr wythnos – gweithio hyblyg


Ein gweledigaeth yw byd lle mae gan bawb iechyd meddwl da.

Ein cenhadaeth yw helpu pobl i ddeall, diogelu a chynnal eu hiechyd meddwl.

Mae atal wrth wraidd yr hyn a wnawn, gan mai’r ffordd orau i ddelio ag argyfwng yw ei atal rhag digwydd yn y lle cyntaf. Rydym yn llywio ac yn dylanwadu ar ddatblygiad polisi iechyd meddwl seiliedig ar dystiolaeth ar lefel llywodraeth leol a chenedlaethol. Rydym yn helpu pobl i gyrchu gwybodaeth am y camau y gallant eu cymryd i leihau eu risgiau o ran iechyd meddwl a chynyddu eu gwytnwch.

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi sicrhau arian gan y Gronfa Loteri Fawr ar gyfer prosiect cyffrous newydd, a fydd yn gweithio gyda phartneriaid ym maes Tai i hyfforddi gwirfoddolwyr ac i gynnal grwpiau hunangymorth/cymorth cyfoedion ar gyfer pobl hŷn sy’n cael problemau iechyd meddwl, sydd yng nghamau cynnar dementia neu mewn sefyllfa o unigrwydd sy’n byw mewn tai gwarchod a gofal ychwanegol yn ne ddwyrain Cymru. Elusen ymchwil cymdeithasol a datblygu cenedlaethol yw’r Sefydliad Iechyd Meddwl.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o weithio gyda phobl hŷn a allai fod yn unig, sydd â phroblemau iechyd meddwl, neu gyflyrau megis dementia, mewn modd grymusol, cyd-gynhyrchiol a chefnogol. Mae angen i’r unigolyn fod â sgiliau hwyluso grŵp rhagorol, profiad o reoli prosiectau, goruchwylio staff, dealltwriaeth o ac ymrwymiad i hunangymorth, cymorth cyfoedion, cyd-gynhyrchu, a’r gallu i weithio yn unol â gwerthoedd craidd y Sefydliad. Lleolir y swydd hon yn ein swyddfa yng Nghaerdydd ac mae’n rhan o’n rhaglen waith ar iechyd meddwl hwyrach mewn bywyd.

Os hoffech wybod mwy am y swydd, gallwch gysylltu â Joolie Goodman– Pennaeth Datblygu a Bywyd Hwyrach ar jgoodman@mentalhealth.org.uk

I wneud cais, ewch i: www.mentalhealth.org.uk/jobs

Dyddiad cau: 9am Dydd Gwener 27 Gorffennaf 2018

Dyddiad llunio rhestr fer: Dydd Llun 30 Gorffennaf 2018

Dyddiad cyfweliad: Dydd Gwener 3 Awst 2018 (Caerdydd)

Dim asiantaethau recriwtio.

Ariennir gan y Loteri Genedlaethol drwy’r Gronfa Loteri Fawr

Mental Health Foundation, Colechurch House, 1 London Bridge Walk, London, SE1 2SX

Elusen Gofrestredig yn Lloegr Rhif 801130  

Company Description

Good mental health is fundamental to thriving in life. It is the essence of who we are and how we experience the world. Yet, compared to physical health, so little is commonly known about mental ill health and how to prevent it. That must change.

The Mental Health Foundation is the UK’s charity for everyone’s mental health. With prevention at the heart of what we do, we aim to find and address the sources of mental health problems.

Closing Date:
28/07/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings