Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Operations & Delivery Coordinator / Communications

Contract:
Permanent
Category:
Part Time
Job Sector:
HR / Training, Marketing / Media / PR / Events, Public Sector
Region:
South Wales
Location:
Cardiff
Salary description:
£25k for full-time, pro-rata for part-time
Posted:
11/07/2018
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Orange Recruitment
Job Ref:
OR/RW/ODCCO

Our client is recruiting for two new roles to deliver the new phase of this innovative and successful programme for stimulating community-led action on climate change:

Operations & Delivery Coordinator (0.4-0.8 FTE)
Communications Officer (0.6-1.0 FTE)

Along with a full-time Programme Director these roles form the core team which supports Renew Wales within DTA Wales. Renew supports activities all across Wales, and operates through multiple mutually-beneficial partnerships with change-makers who are rooted in their communities. The work is diverse and challenging, and these roles each hold a significant level of responsibility for the success of the programme. So, we are looking for exceptional individuals who are both passionate about empowering communities to take positive action on climate change and have the experience, savvy and groundedness to get things done.

* Salaries in the region of £25k for full-time, pro-rata for part-time, depending on qualifications and experience.
* Some flexibility with regards to the distribution of hours across the two posts.
* Location: Can be based anywhere in Wales, with a requirement to spend regular periods of time in the Cardiff office.


Mae Adfywio Cymru'n recriwtio ar gyfer dwy swydd newydd i gyflenwi cam newydd y rhaglen arloesol a llwyddiannus hon i ysgogi gweithredu cymunedol ar newid yn yr hinsawdd:

Cydlynydd Gweithrediadau a Chyflenwi (0.4-0.8 CALl)

Swyddog Cyfathrebu (0.6-1.0 CALl)

Ynghyd Chyfarwyddwr y Rhaglen, sy'n swydd lawn amser, bydd y ddwy swydd hon yn rhan o'r t �m craidd sy'n cefnogi Adfywio Cymru yn DTA Cymru. Mae Adfywio'n cefnogi gweithgareddau ledled Cymru, ac yn gweithredu drwy nifer o bartneriaethau sy'n fuddiol i'r naill ochr a'r llall gydag ysgogwyr newid sydd wedi'u gwreiddio yn eu cymunedau. Mae'n waith amrywiol a heriol, ac mae i'r ddwy swydd gryn dipyn o gyfrifoldeb am lwyddiant y rhaglen. O'r herwydd, rydym yn chwilio am unigolion eithriadol sydd diddordeb angerddol mewn grymuso cymunedau i weithredu'n gadarnhaol ar newid yn yr hinsawdd ac sydd r profiad, y craffter a'r synnwyr cyffredin i gyflawni pethau mewn modd effeithlon, dibynadwy ac effeithiol.

* Cyflog o tua £25k am swydd lawn amser, pro-rata am swydd ran amser, yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.
* Rhywfaint o hyblygrwydd o ran rhannu oriau ar draws y ddwy swydd.
* Lleoliad: Gellir ei leoli yn unrhyw le yng Nghymru gyda gofyniad i fod yn ein Swyddfeydd yng Nghaerdydd ar adegau penodol.

Company Description

Orange Recruitment is team of recruitment specialists, with over 10 years of experience. Orange Recruitment was established to provide our clients with an abundance of highly qualified candidates, with minimal costs & minimal hassle.

Closing Date:
01/08/2018

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings